Pijlers van bezwaar

Uitwerking van de pijlers van de bezwaren:

 1. Ondoorzichtig (democratisch) proces

  Compensatie
  Er blijkt een, vrijwillige, financiële compensatie te worden verstrekt door Roompot, ter hoogte van (minimaal) €1.000.000,-. Dit ‘miljoen’ toont aan dat er een verlies optreedt voor de omgeving en derhalve gecompenseerd moet worden. Waaraan deze gelden worden besteed is onbekend. Aan de Noord-Bevelander zelf? Of aan recreatieve fietspaden, strandopgangen, zonnebrandcreme-palen of andere zaken waar de Noord-Bevelander niets aan heeft, maar de toerist wel? Dan is deze compensatie voor Roompot een sigaar uit eigen doos… Liever zouden we zien dat dit bedrag geheel ten goede te komen aan de Noord-Bevelandse samenleving. Denk aan een vergoeding voor de vrijwilligers van de al 10 jaar vrijwillig bestuurde buurtbus, medewerkers van het Wissebad of betaalde krachten in de dorpshuizen…

  Achterstallig onderhoud
  Als een vakantiepark/camping na jaren van achterstallig onderhoud een dermate forse fysieke gebiedsuitbreiding nodig heeft is de vraag gerechtvaardigd of dit in overeenstemming is met goed ondernemerschap. Door de gevraagde uitbreiding wordt de druk op de omgeving op niet passende wijze (volgens de beleidsdocumenten van de gemeente) op de omgeving c.q. gemeenschap gelegd. Gelet op de reputatie van Roompot is de conclusie gerechtvaardigd dat de forse uitbreiding, onder de noemer kwaliteitsslag en toekomstbestendigheid, niets te maken heeft met kwaliteit van de leefomgeving of het eiland, maar met ordinair aandeelhoudersbelang. Alles lijkt gericht is op winstmaximalisatie van de aandeelhouders en dat heeft niks te maken met kwaliteit toevoegen aan de gemeenschap van Noord-Beveland.

 2. Belasting natuur

  Lichtvervuiling: 
  – Van het huidige park ervaart de omgeving een hoge mate aan lichtvervuiling. Zowel vanaf het land als vanaf het water. In de plannen van Roompot is niet te zien hoe geborgd wordt dat de huidige lichtvervuiling afneemt. Sterker nog, het is aannemelijk dat de lichtvervuiling door het beslaan van een groter gebied zelfs zal toenemen.

  Fysieke uitbreiding: 
  Voor de uitbreiding worden een aantal landbouwpercelen omgezet in bestemming recreatie en groen. Het betreft drie kavels met een totale oppervlakte 290.610m2. In het vooroverlegrapport wordt nu, ook inclusief groen, uitgegaan van een oppervlak van 802.751m2. Een toename van ruim 36%. En dat voor een van de grootste parken die ons eiland al rijk is. De verdediging dat hiervan slechts een deel toegeschreven kan worden aan de uitbreiding van het recreatieterrein klopt niet, om een aantal redenen:
  – Er komt een enorm areaal aan verhard terrein bij. Elke toename daarvan dient gecompenseerd te worden op gebied van waterberging en infiltratie (beleid Waterschap Scheldestromen). Volgens de richtlijnen dient dat op doelmatige wijze binnen de plangrenzen plaats te vinden. De in het nieuwe plan als groen bestemde oppervlakte is hier grotendeels voor bedoeld. Daarmee is het niet los te zien van het plan.
  – Een aanzienlijk deel van het als groen bestemde oppervlak wordt aan alle zijden omsloten door recreatie. Het groen wordt tevens onderhouden door Roompot. Aangezien er ook geen beperkend gebruik is opgelegd (het staat Roompot bijvoorbeeld vrij om er een trimbaan aan te leggen) kan het groen niet anders gezien worden dan onderdeel van het park. Daarmee is het niet los te zien van het plan.
  – Een deel van het in de nieuwe situatie als groen aan te merken oppervlak bevindt zich op momenteel als recreatie bestemd terrein. Hiermee wordt de indruk gewekt dat dit gebied wordt onttrokken aan het park, maar gezien het feit dat het beheer en eigendom in handen blijft van Roompot is daar geen sprake van. Daarmee is het niet los te zien van het plan.
  – De Omgevingsverordening Zeeland stelt dat uitbreidingen uitsluitend mogen plaatsvinden als ze ‘integraal onderdeel uitmaken van een (nieuw) landschap’. De als groen aangemerkte gebieden vormen dit landschap, waardoor de overgang van de direct daaraan gelegen jaarplaatsen (die feitelijk landschappelijk niet passend zijn, doch met een groene haag worden omzoomd) wordt ‘verzacht’. Zonder dit groene gebied zou het terrein opnieuw een ‘harde overgang’ hebben naar het landschap en derhalve niet passen. Daarmee is het niet los te zien van het plan.

 3. Leefbaarheid en voorzieningen onder druk

  Leefbaarheid:
  – In 2012 was in Noord-Beveland 38% van de woningen een recreatiewoning. Recentere cijfers zijn er door ons nog niet gevonden, inmiddels zijn er heel wat vakantiewoningen bij gekomen op Noord-Beveland. Een zelf uitgevoerde telling geeft aan dat in Kamperland voor elke woning die permanent bewoond is, 2 vakantiehuizen zijn. 

  Huisartsen en hulpdiensten (ambulance, politie, brandweer):
  – door de toename van het aantal mensen op het eiland in de zomermaanden is de druk op de vrijwillige brandweer hoog. Terwijl de toeristen niet voor extra vrijwilligers zorgen bij de brandweer om die drukte op te vangen. 
  – Hulpdiensten, met name ambulance & politie, moeten van buiten Noord-Beveland komen. Er zijn geen standplaatsen of posten op Noord-Beveland. Door drukte op de wegen door toerisme wordt de streeftijd om ter plaatse te zijn op Noord-Beveland regelmatig niet gehaald.
  – De druk op de huisartsenzorg is in de zomer nu al zeer groot.

  Betekenis werkgelegenheid, horeca en faciliteiten die Roompot zou bieden voor inwoners.
  Werkgelegenheid:
  – Er is in veel sectoren een schrijnend tekort aan werknemers op Noord-Beveland.
  – Een toename van het aantal seizoenswerkers die vanwege het beperkte aanbod ‘van buiten’ moeten komen en bij voorkeur ook in de buurt gehuisvest moeten worden.
  – Voor de huisvesting van haar seizoenswerkers doet Roompot waarschijnlijk een beroep op het toch al schaarse woningaanbod. 
  – Seizoenswerkers maken geen deel uit van de plaatselijke gemeenschap: ze zullen zich niet aanmelden voor een vereniging, niet geneigd zijn vrijwilligerswerk te gaan doen en weinig langdurige sociale contacten opbouwen.

  Faciliteiten:
  – Roompot zorgt ervoor dat alle faciliteiten voor haar gasten binnen het park te vinden zijn. Alles is er aanwezig, van restaurants, supermarkt, fietsverhuur en -reparateur tot zwembad aan toe. Van economische waarde voor Noord-Beveland is daardoor geen sprake.
  – Zwembad: Een zwembad en aantrekkelijke horeca op het park. Een zwembad waar de lokale inwoner toch al niet komt, want ‘het is er altijd zo druk’. En met een jaarkaart van €95,- per persoon verdient Roompot bovendien aan de Noord-Bevelander. Terwijl ons door vrijwilligers gerunde zwembad nauwelijks rond kan komen.

 4. Onomkeerbaarheid

  Leegstand:
  Een vakantiepark is nooit jaarrond 100% bezet. Voor de inwoner van Noord-Beveland is dat een zegen. Maar tegelijk een ramp, want ruimtelijk is de oppervlakte wel weg en niet beschikbaar voor andere zaken. Het zal nooit meer een fraai natuurgebied worden, er wordt geen voedsel geproduceerd en er staan geen woningen waar ‘normale mensen’ in kunnen wonen. We bouwen dus voor leegstand. Gezien de bevolkingsgroei moet Nederland in de toekomst in zijn geheel worden beschouwd als een stad. Maar we bouwen wel meer recreatief vastgoed dan woningen, terwijl we onze ruimte zouden moeten koesteren als ware het een vrije kavel in de stad.

 5. Kwalijke houding Roompot en zichtbaar maken verdoezelde zaken in het plan 

  Volgt.