Gemeenteraadsvergadering 7 maart 2024: inspreker Ad Faasse

Vrijdag 23.02.2024 Omroep Zeeland: ik citeer: 

CDA: “zoals je de commotie hoort…. Borgen van de rechten van de jaarplaatshouders ook voor de toekomst. Verwachtte dat er wat commotie is, maar nu wel heel veel. Grondig onderzoeken, maar door vertraging van het proces ga je denken, wat zit hier achter. “ 

NBB: “ borging voor de jaarplaatshouders voor ons erg belangrijk. We gaan daar eerst nog eens induiken. De commotie die er nu overheen is gekomen, gaan we zeker meenemen in de besluitvorming. Zorgvuldigheid voor snelheid. 

Omroep Zeeland: Omdat er nog zoveel info is bijgekomen waar naar gekeken moet worden. …” 

Deze uitzending heb ik verschillende malen beluisterd en geprobeerd de uitlatingen te begrijpen in de context van democratie en participatie. 

Ik citeer uit het rapport van de Staatscie parlementair stelsel (rapport 26.06.2019 . Cie Remkes) 

“ Binnen het huidige stelsel kunnen besluiten worden genomen waarvoor een meerderheid is in het parlement, maar waarvoor geen meerderheid lijkt te bestaan in de samenleving. De stem van de kiezer wordt afgezwakt door het vormen van een regeerakkoord..” 

Democratie moet toekomstbestendiger gemaakt worden. Aldus Remkes. 09.03.2021 NOS : velen herkennen zich onvoldoende in de besluitvorming en dat is zorgelijk….. 

Als ik dan hoor spreken over “commotie” dan dit gaat over – laat ik het even zo noemen – de stem van de bevolking van Noord Beveland, ondersteund door velen van buiten het eiland. Dan gaat het om op te komen voor de specifieke waarden/ kernkwaliteiten van het eiland. Deze zijn door de Gemeente in duidelijke bewoordingen vastgelegd in eigen Nota’s, ik noem u begrippen als “kleinschaligheid, open landschap en natuur, eindeloze vergezichten, rust, ruimte en openheid” maar ook in verkiezingsbeloftes. 

Door het gebruiken van de term “commotie” wordt de stem van de bevolking taalkundig gereduceerd tot populair gezegd “lawaai maken”. 

Democratie is geen rekenkundig vraagstuk doch een optelsom van allerlei belangen die het geheel meer dan de som der delen laat zijn. Het is niet de rekensom die leidt – of zou moeten leiden – tot een zorgvuldig en breed gedragen besluit, doch de zorgvuldige afweging van belangen, de consensus, de stem van de kiezer met inbegrip van de impact van de huidige besluitvorming voor komende generaties. 

De Gemeente geeft aan groot voorstander te zijn van het meer betrekken van de inwoner bij gemeentelijk beleid. 

Het CDA gaf in de uitzending van Omroep Zeeland aan dat al die inbreng leidt tot een beter besluit. 

“…..We gaan graag op zoek naar andere manieren om de betrokkenheid van de burgers te vergroten. Belangrijk bij dit alles is een transparante en professionele communicatie, niet alleen met onze inwoners, maar tevens met maatschappelijke organisaties en externe stakeholders.” (Toetsingskader participatie N-B 2021) ..” 

“We gaan de commotie meenemen in de besluitvorming” is GEEN “betrokkenheid vergroten. 

Hoe kan het dan zijn dat in de uitlatingen van het CDA/NBB geen enkele referte wordt gemaakt naar de bevolking/kiezer van N-B, -immers er wordt gesproken over “commotie” – maar wel expliciet naar de belangen van de standplaatshouders (overigens wetend dat het gaat over een puur contractuele relatie tussen huurder en verhuurder) 

Zijn die jaarplaatshouders belangrijker dan de eigen bevolking, de eigen kiezers? Waar is in dit verband de relatie tussen de kiezer en hun volksvertegenwoordigers, waar is dan de legitimiteit en representativiteit van de volksvertegenwoordiging en daarmee de besluitvorming? 

Is de situatie zoals Remkes die schetste over de stem van de kiezer dan ook op de besluitvorming in de Raad van Noord-Beveland van toepassing? Herkent de Noord Bevelandse kiezer zich nog in de besluitvorming van de Raad?

Ik citeer weer uit de eigen stukken van de Raad“…De gemeente Noord-Beveland wil inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties actief betrekken bij het beleid dat ze voor hen maakt. Zodat inwoners en ondernemers bondgenoten worden en mede-eigenaren van hun leefomgeving. We geloven dat gelijkwaardige interactie tussen gemeente en belanghebbenden het vertrouwen in de overheid vergroot en dat komt de kwaliteit van het beleid ten goede.

 Effectief en efficiënt beleid vraagt om een gemeenteraad die de eigen beelden en uitgangspunten voor beleid toetst, samen met belanghebbenden. 

Het loont om vooraf te investeren in brede beeldvorming, zodat er geen beleid gemaakt wordt voor problemen die er niet zijn of die eigenlijk (voor belanghebbenden) net even wat anders vragen. 

Dan hoor ik in de uitzending van Omroep Zeeland spreken over “zoveel info is bijgekomen” en over zorgvuldige besluitvorming…” 

Wat is er dan niet aan bod geweest bij de aanbieding van het dossier Beachresort in mei vorig jaar? Wat heeft er gemist? En wat voor gevolg heeft dat voor de ingediende zienswijzen die kennelijk op onvolledige stukken is gebaseerd? 

En als het de Raad menens is met participatie: waarom heeft de Raad dan niet de mogelijkheid benut om de sinds mei 2023 wegens onvoldoende punten afgelaste raadsvergaderingen, te gebruiken voor een werkelijke dialoog over wat de Pee- landers bezig houdt?

Ik herinner me het voorstel van het CDA om eens te gaan kijken bij die burgemeester in Brazilië, die op zeer succesvolle wijze samen met de eigen burgers een veranderingsproces in gang zette dat voor iedereen beter was. 

Misschien toch maar een excursie organiseren? Dank u zeer. 

Luister de vergadering terug

Foto’s: Ben Seelt