Gemeenteraadsvergadering informatief 20 juni 2024: inspreker Annet Versluys

Afgelopen 4 Juni ervaarde ik dat ik in een Verkeerde Film was beland. 
Gesuggereerd werd dat ik een Prachtig Landschap kreeg. 
Maar mijn werkelijkheid is dat de initiatiefnemer nog snel even 21ha 
in wil nemen van m’n Noord-Bevelandse polder. 
Als de vertrekkende Roompot werkelijk nog iets goeds zou willen achterlaten 
zouden ze rond de tafel kunnen gaan zitten om te zien,
wat in de toekomst gedaan zou kunnen worden
in samenwerking met het Wissebad in Wissenkerke. 
Of zouden ze de komende jaren de jaarplaatsen ook vanuit
een natuurlijk verloop stapsgewijs verder kunnen revitaliseren
en vergroenen, wanneer ze dit echt willen. 
Want wanneer ik daar gisteren rondliep. 
Was de sfeer bij de jaarplaatsen aangenaam te noemen. 
Verbaasde me meer wanneer ik een blik wierp bij de nieuwere plekken op het park 
Want juist op deze nieuwe plaatsen was het overal kopieer en plak werk 
qua behuizing en een grasveldje 
Veel inkomsten voor weinig kwaliteit
In mijn beleving is er een enorme kwaliteitsverbetering mogelijk doordat ze 
binnen hun eigen terrein aan de slag gaan. 
en kijken naar de vele parkeerplaatsen en gebouwen. 
Zodat Roompot al vele m2 meters extra ruimte wint op deze eenvoudige manier. 
En de boeren gewoon kunnen blijven boeren op hun 29ha.
Heb verder gevonden dat 45 pasgeborenen ons Eiland verrijkt hebben in 2023 
97 mensen zijn overleden
133 inwoners van buitenaf op Noord- Beveland zijn komen wonen.
We meer recreatie eenheden hebben dan permanente bewoning, 
We een kleine 8 duizend inwoners hebben. (7938 inwoners) 
Met een kleine 2 miljoen (1992500) overnachting, 
De hoogste toeristen druk van Zeeland hebben volgens 
het Kennis Centrum Kusttoerisme. 
Zodat m’n rekensommetje nu 8000 gedeeld door 2 miljoen is geworden. 
en iedere inwoner z’n leefruimte nu al moet zien te delen 
met 250 andere mensen…… 
Zo wil ik de volgende losse citaten uit jullie toekomstvisie, 
raadspuntenprogramma en verkiezingsprogramma’s nog een keer 
onder de aandacht brengen. 
Noord-Beveland heeft als belangrijkste kernwoorden Rust en Ruimte. 
Waarbij de Agrariërs de stoffeerders zijn van het (open) landschap. 
Punt 3.3 
Recreatie en toerisme zijn zeer belangrijke dragers van onze (lokale) economie. 
De verhouding tussen ruimte en rust op ons eiland én het aantal verblijfsrecreanten
dreigt de verkeerde kant op te gaan.
Ook voor onze inwoners moet het in de zomermaanden goed
vertoeven zijn in hun eigen dorp en straat.
Andere samengevatte citaten Toerisme en recreatie zijn
belangrijk voor ons eiland, maar de grens is bereikt; de inwoners zijn het beu.
Daarom willen we wel renovatie van bestaande, 
maar geen uitbreiding van het aantal recreatiewoningen en -terreinen. 
Géén nieuwe grootschalige vakantieparken.
Vakantie vieren in Zeeland moet bereikbaar blijven voor iedereen. 
We willen dat nieuwe recreatieprojecten echt kleinschalig blijven, 
zoals bijvoorbeeld kamperen bij de boer. 
Nog een ander belangrijk citaat 
Bestuurlijke vernieuwing 
“Gemeentepolitiek van en vóór de burgers” 
Het college bestuurt de gemeente, maar de raad, als volksvertegenwoordiging,
moet echt de functie hebben als controleur van het bestuur. 
We willen daarom de burgers betrekken, informeren, en
om raad vragen over het te voeren beleid.
We nemen onze burgers serieus en benaderen ze positief en met vertrouwen. 
We koesteren de rust, ruimte en weidsheid van ons eiland. 
Deze kernwaarden staan echter zwaar onder druk door de
toenemende bouwactiviteiten binnen de recreatieve sector. 
We willen slechts medewerking verlenen aan kleinschalige, 
vernieuwende en innovatieve recreatieve bouwprojecten, 
die landschappelijk inpasbaar zijn 
en mogen zeker niets van het bestaande landschap afnemen. 
Het woord rentmeesterschap kwam ik ook regelmatig tegen, 
Waarbij ik de volgende tekst gevonden heb: 
Over het algemeen is de Bijbel duidelijk dat de mens een onderdeel is
van de schepping, niet om te heersen over de schepping,
maar om onze kwaliteiten te gebruiken die nodig zijn om op
de meest zuivere manier voor de rest van de schepping te zorgen. 
Wat me passend lijkt bij een visie voor Duurzaam Toerisme 
Wat voorgelegd is aan Bureau Buiten.
Ik kan me voorstellen dat hun bevindingen een belangrijke Leidraad kunnen zijn 
om een Zorgvuldig besluit te kunnen nemen.
Graag sluit ik af met de woorden: 
Verandering begint bij Moedige Mensen……….. 
Het is nu aan jullie als Gemeenteraad. 
Of jullie willen kiezen, voor 
snel financieel gewin voor deze Amerikaanse investeerder. 
Die weinig respect getoond heeft voor onze open leefomgeving 
of hoe ze hun personeel afgelopen weken hebben geïnformeerd. 
En zelfs op het kleine Noord-Beveland hebben ze nog niet genoeg aan 80ha speelruimte,
zodat 100ha ook nooit genoeg zal zijn….. 
Of kiest u als Volksvertegenwoordiger van Noord-Beveland voor onze belangen? 
Ik gun jullie als Raadsleden de moed om 4 juli
Trouw te blijven aan jullie verkiezingsprogramma. 
Want laten we eerlijk zijn, hun idee, 
21ha is verre van kleinschalig, zonder respect voor onze open polder. 
Gun ons, onze open polder als Noord-Bevelanders en onze bezoekers. 
Voor nu voor eens en voor altijd.