De vrijgevigheid van het College en dienstbaarheid aan Roompot kent geen grenzen

In de anterieure overeenkomst is de bepaling is opgenomen dat Roompot alle (interne en externe) kosten van de procedure voor de uitbreidingsplannen voor zijn rekening neemt – “Roompot vergoedt voorts aan de Gemeente alle daadwerkelijk door de Gemeente te maken kosten voor externen (voor juridische, deskundige en andersoortige bijstand) die de Gemeente inschakelt in het kader van de – afhandeling van – procedure(s) met betrekking tot het Nieuwe Omgevingsplan (beroep, hoger beroep, voorlopige voorzieningen etc)”.

Wat schetst onze verbazing: op pagina 18 van de beantwoording door het College op de technische vragen staat het volgende

Door wie worden de rekeningen van De Essentie en Gloudemans betaald? 

  1. Antw: Zoals in het raadsvoorstel beschreven heeft ons college naar aanleiding van de vele zienswijzen en overige reacties op het plan besloten een onafhankelijk adviesbureau in te schakelen om een toets uit te voeren op het ontwerpbestemmingsplan en de zienswijzen te beoordelen. Daarnaast is een deskundige ingeschakeld om de positie van de reguliere pachter te beoordelen. Ons college heeft besloten om in afwijking van de anterieure overeenkomst de kosten van de werkzaamheden van deze adviseurs niet te verhalen op Roompot om te voorkomen dat de onafhankelijkheid van deze externe adviseurs ter discussie komt te staan.

Dat levert in elk geval een aantal (niet limitatieve) vragen op:
* vanwaar die afwijking van de anterieure overeenkomst,
* vanwaar die vrijgevigheid (Gelet op de tijdsduur van de onderzoeken en de deskundigheid van de onderzoekers moet dit een bedrag van vele tienduizenden euro betreffen, en waarom worden niet tegelijkertijd de factuurbedragen vermeld?)?
* hoezo transparantie (het komt nu pas naar voren terwijl het eerste onderzoek van Essentie al in september 2023 bij het College lag.).
* hoezo wordt het argument van de onafhankelijkheid van deze externe adviseurs aangevoerd als reden voor deze afwijking? Is hiervoor een budget aangevraagd bij de Raad (die er overigens terecht van mocht uitgaan dat alle kosten zouden worden vergoed)
* hoe gaat de Raad in dezen om met haar budgetrecht.