Gemeenteraadsvergadering besluitvormend 27 juni: inspreker Willem Dudok de Wit

Goedenavond dames en heren.
Mijn thema is ‘gehoord worden’. Of misschien NIET gehoord worden.
Want het ontbreekt hier fors aan. Een jaar lang inspreken, zogenaamd
participeren, maar gewoon niet gehoord worden. Er wordt hier niet
geluisterd. Noord-Beveland heeft een bestuur, wat niet luistert. Ik moet
zeggen dat ik na een periode van ruim een jaar van inspreken en
spreken, nog steeds bezorgd ben over de toekomst van Noord-Beveland.
Zeer bezorgd. En vol onbegrip over het niet functioneren van een
democratie in onze gemeente. Ja, er zijn formele bestuursprocessen die
keurig gevolgd worden. Maar er moet toch ook ruimte zijn bij de
gezagsdragers om te luisteren. Naar bezorgde bewoners. Naar kiezers.
Nee, Noord-Beveland wordt door z’n eigen bestuurders een redelijk oor
aangenaaid.
Het gaat nu even niet om de politiek. Het gaat om uw eigen visie op een
toekomst voor ons eiland. Het gaat om uw en onze vrees dat het eiland
overrompeld, of beter gezegd, over-roompot-teld, wordt door toerisme.
Grootschalig toerisme. Overweldigend toerisme. Toerisme is goed
geweest voor ons eiland, daar is geen twijfel aan. Maar nu is het punt
bereikt: genoeg is genoeg!
Ik betreur dan ook dat het mij voorkomt dat het college er alles aan doet
om dit voorstel door de gemeenteraad te drukken. Met diverse drog-
argumenten die het doel hebben om u te overtuigen van de juistheid.
Natuurlijk wordt het drukker, of bestaan alle klanten van de Roompot
louter uit Nederlandse gezinnen met schoolgaande kinderen. Natuurlijk
niet. Natuurlijk wordt het drukker, want meer drukte is meer inkomen.
Dat is toch de opzet? Of heeft u allemaal zitten slapen? Natuurlijk breidt
het seizoen zich verder uit, want al dan niet drijvende huisjes zijn
verwarmd en bieden beter schuilen in die frisse en natte dagen die we
heel soms kennen, dan tenten of caravans of chalets of hoe ze ook
mogen heten…
U als gemeenteraad bent individueel en hoofdelijk aansprakelijk voor uw
stem over de toekomst van ons eiland. En, u als gemeenteraad
vertegenwoordigt de bewoners van ons eiland! Maar luistert u ook?
In de diverse gesprekken spreekt u angst uit voor wat er gaat gebeuren
als u tegen stemt…

Wel, allereerst zullen de burgers u heel hartelijk danken voor uw visie en
moed. Daarna krijgt u alle ruimte om mee te denken over de toekomst
van ons eiland. Op een gedegen en constructieve manier.
En wat Roompot doet? Ze wisten wat ze kochten. Binnen het kader van
het bestaande en geldende en door de raad goedgekeurde
bestemmingsplan zal die firma zijn eigen bedrijfsvoering in orde moeten
brengen. Dat geldt voor Kingfish, dat geldt voor een lokale agrariër, dat
geldt voor een lokale horeca uitbater, en dat geldt voor Roompot. En een
bedrijf bevoordelen duidelijk ten koste van een ander bedrijf, is zachtjes
gezegd, oneerlijk.
Het gaat, naast het democratisch proces, echter ook heel nadrukkelijk
om het democratisch gevoel. En ik kan u verzekeren, dat gevoel staat op
een zeer laag niveau. Kijkt u maar naar de, in toenemende mate
emotionele uitspraken, op de sociale media. Het democratisch proces
roept vraagtekens op. U kunt toch niet om het democratisch gevoel
heen? De emoties lopen op, en u heeft alle recht, zo niet de plicht, om
hier naar te luisteren. Al dan niet gesteund door verkiezingsbeloften. De
bewoners van Noord-Beveland willen gehoord worden.
Als straks de meerderheid van 13 personen van de raad voor stemmen,
staat dat in zeer sterk contrast met de ruim 5.000 petitie-tekenaars. OK,
waarvan ruim 2.000 Noord-Bevelandse ondertekenaars. Dat is het
democratisch gevoel wat door de wethouders gebagatelliseerd werd.
Dat is wat we voelen wanneer we de redenaties horen over het herziene
plan. Dat is wat we voelen als een consultantsbureau wordt ingehuurd,
en vervolgens vierkant genegeerd. €40.000 van ons geld voor een niet
meer relevant rapport? Het democratisch gevoel krijgt gewoon weer een
optater. Omdat een raadslid haast voorstelde? Kom nu toch, wat een
excuus. Als het college zelf zegt, kwaliteit voor snelheid. Maar de
kwaliteit wordt vierkant overboord gegooid, door hetzelfde college en
door de gemeente. Ook nog, u wilt de hooguit paar-honderd
jaarplaatshouders (= bezoekers) beschermen, maar niet de pakweg
8000 eigen bewoners. Jaarplaatshouders hebben ooit hun
jaarplaatscontract getekend. Geen ‘we zorgen voor jullie’ contract. Sorry.
Punt. Sneu. Maar duidelijk. Geen chantage.
Drie jaar praten over dit plan geeft aan hoe belangrijk het is voor Noord-
Beveland. Drie jaar lang met allerlei minutieuze antwoorden komen om
de ‘biggen picture’ te verbloemen. Piek-drukte in plaats van jaar-lange

drukte. Eenheden en bedden in plaats van bezettingsgraad. Drie jaar lang
debatteren om het democratisch proces te laten prevaleren boven het
democratisch gevoel. Het college vraagt u om dat gevoel te negeren. Om
het plan toe te staan omdat een gigantisch groot concern zijn zin te
geven. Maar dat college heeft niet het laatste woord. De anterieure
overeenkomst is misschien bindend voor het college. Maar niet voor u,
de raad. U bent vrij om te luisteren naar de burgers. U bent vrij om de
details te laten voor wat ze zijn, en te stemmen voor de toekomst van dit
eiland. U bent vrij om u zorgen te maken over de houding van het bedrijf
en haar commitment naar het eiland en haar bewoners. U bent vrij om te
zien dat we al een strand hebben, wat we vervolgens inleveren aan
toeristen, maar dan wel bij de gratie Roompot’s wel weer mogen
gebruiken…? Wat een omgekeerde wereld. U bent vrij om uw eigen
gevoel te volgen ten aanzien van de leefbaarheid van Noord-Beveland. U
bent geheel vrij om dit onzalige plan te verwerpen. U bent vrij om de wan-
trouwensrelatie met Roompot op zijn geminimaliseerde waarde in te
schatten…
Om nog even aan te halen, in de afgelopen 10 jaar zijn er gemiddeld per
jaar 4.5 hectaren grond aan de landbouw onttrokken en hebben die een
recreatieve bouwbestemming gekregen. Met goedkeuring van een
eerdere gemeenteraad! En dat alleen al op Noord-Beveland. De
berichten uit Walcheren, uit Zuid-Beveland, uit Schouwen-Duiveland, uit
Zeeuws-Vlaanderen en her en der uit Nederland, zijn minstens zo
angstwekkend. Het gaat hier gewoon om een gigantische overname!
De firma Roompot heeft tijdens de presentatie weer mooie plaatjes laten
zien. Onwerkelijk mooi. De natuur beïnvloeden, of aan- of omleggen is
echter nauwelijks een goed plan. De natuur doet wat de natuur wil. Het
is gewoon te mooi om waar te kunnen zijn…. Het plan zit bovendien vol
beloftes. Waarvan de geloofwaardigheid nog steeds onduidelijk is… En
de uitvoer? Met een nieuw box 3 beleid… een park vol onverkoopbare
huisjes? Leuk hoor…
Maar, gelukkig is dit allemaal irrelevant. Want het gaat niet om de
plannen. Niet om de konijntjes en de haasjes. Niet de stroompjes en
zuiveringsbassins… Niet om de manier van verwarming van het
zwembad. Nee, dames en heren volksvertegenwoordigers, het gaat niet
om wat u wordt voorgeschoteld met een dikke saus van beloftes
overgoten, het gaat om de principe uitspraak. Willen wij, als bevolking
van Noord-Beveland, als de mensen die u het mandaat hebben gegeven

hier over te beslissen, überhaupt een ‘uitbreiding’ van het park? Het
aantal bedden is nog steeds slechts geneuzel in de marge. Het aantal
vierkante meters is wat telt. Die ten koste gaat van een kuststrook en
van lang gekoesterde landbouwgrond. Vraag elke boer maar, wat is de
echte waarde van zijn of haar grond…! We willen geen uitbreiding van de
toeristenindustrie. Dat is toch een eenvoudige beslissing?
Dames en heren, bovendien, nu een dergelijk groot en uiterst ingrijpend
project toestaan, is onacceptabel. Het plan is slechts een onderdeel van
een gigantisch en ambitieus plan, louter de grootste te willen zijn.
Ongeacht. Ambitie met een hoofdletter ‘A’. Wij spelen daarin geen
enkele rol. Wij hebben echt geen enkele controle. Nu ‘ja’ zeggen slechts
omdat er dan een schijnzekerheid is dat de gemeente dan nog controle
heeft over verdere ontwikkelingen, is niet een reëel standpunt. Er is
maar één controle, en dat is niet-toestaan van de plannen, of op zijn
minst een moratorium instellen om alle factoren nog eens op een rij te
zetten en duchtig te overwegen. Nadat adviezen over een toerisme-visie
zijn gelezen en opgenomen in het beleid.
Even kort ter illustratie waar we mee te maken hebben.
Om u een idee te geven, KKR werd eigenaar van de firma Roompot tegen
betaling van ruim €1 miljard, een bedrag met negen nullen voor de
komma, waarmee een Franse private equity maatschappij, na de
bekende periode van onder-investeringen, een lekkere winst had
binnengehaald. Dat geld bleef natuurlijk ook toen al niet op ons eiland…
De ambitie van KKR is (naar eigen zeggen, ik heb het persbericht bij me)
louter ‘groei’, en wat voor een groei… Het streven is om eind 2026 een
bedrag van meer dan $1 biljoen (dat is dus duizend miljard…, een bedrag
met maar liefst 12 (!!) nullen voor de komma), te gaan beheren (met een
groei van $300 miljard (negen nullen) over de komende twee tot drie
jaar…), voor haar grote internationale klanten. Dat ongelooflijk
gigantische bedrag van €1 biljoen is ongeveer gelijk aan het bruto
nationaal product van een heel land, namelijk, … van … Nederland.
Geen wonder dat de nationale bank van Groot-Brittannië onlangs een
onderzoek is gestart naar het risico van de activiteiten van private equity
bedrijven en het mogelijke gevaar voor de echte economie, zoals dat met
de banken-crisis van enkele decennia geleden dreigde te gebeuren…
Want de activiteit van KKR is niet het conservatief beheren van
pensioenfonds-gelden, dit gaat hier om ‘durf-geld’. Risicovol, door het

financieren van investeringen vaak op basis van een hefboomeffect…,
met zoveel mogelijk rendement. Daarnaast, op een bankdeposito krijgt u
een overheidsgarantie, bij durf-geld is die garantie ‘nul’.
Die gift van de Roompot ter waarde van €1 miljoen zou dan slechts
0,0000001 procent (zes nullen na de komma!) zijn van de totale grootte
van het moederbedrijf… Dat is dus echt wat minder dan zelfs een
miezerige fooi. En een zeer trieste financiële waardering van de ‘waarde’
of de ‘prijs’ van het erfgoed Noord-Beveland. Wat een aanfluiting.
Laat u als complete gemeenteraad van Noord-Beveland, alstublieft zien
dat u, namens de inwoners, en niet alleen namens de ondernemers, wel
voor, en met de bewoners wilt samenwerken aan een economisch en
ecologisch verantwoorde toekomst. Dat u naar de inwoners luistert. Niet
naar een college dat zich in mijn ogen voor de kar laat spannen van een
private equity bedrijf… Jazeker, we hebben unieke uitdagingen als een
eiland-economie, die ons ten voordele kunnen zijn, maar ons allereerst
kwetsbaar maken. Laten we die uitdagingen inzien, aangaan, en tot
‘goede’ oplossingen komen. Een ware balans, alleen ten gunste van het
eiland en haar bewoners.
En dus niet buigen voor het oh zo vreselijk grote geld…, die ook echt geen
sympathie heeft voor het begrip ‘jaarplaatshouder’. Echt niet. Geen
enkel… Tien jaar garantie? Op welke voorwaarden? Gelooft u het nu
echt? Eenzelfde belofte als gemaakt ten aanzien van de
toeristenbelasting zeker…. Laten we er geen doekjes om winden, weet
men in New York wel hoe je Noord-Beveland uitspreekt en waar ‘north
beaverland’ ligt? Roompot wordt tenslotte Landal want, vrij vertaald, een
roempot of ‘chamber-pot’ is een po, een pispot…. What’s in the name.
Dit plan gaat om een grootscheepse uitbreiding van het verdienmodel
van een gigantisch conglomeraat. Kopen, oplappen en doorverkopen.
That’s all. Het is niet het mandaat van een gemeente om mee te werken
aan dit afbraakmodel van het eiland, dat slechts de KKR aandeelhouders
en andere beleggers ten goede komt. Heeft u allen (!) de politieke moed
om mee te werken aan een verantwoorde toekomst van het eiland.
Alstublieft!!
Dank u voor uw aller aandacht. Wissenkerke, 27 juni
2024