Ontnemen van het woord (raadsvergadering 26 oktober 2023)

Aan de Raad van de Gemeente Noord Beveland
d.t.v. de raadsgriffier
Cc. Het College van Burgemeester en Wethouders
Via secretariaat B&W

Onderwerp: Ontnemen van het woord
Kamperland, 6 november 2023

Geachte leden van de Raad,

Een groep van meer dan 5000 burgers, ondertekenaars van de petitie “Stop uitbreiding Roompot” waaronder enkele duizenden inwoners van Noord-Beveland, hebben – bij monde van Ad Faasse – op 26 oktober 2023 gebruik willen maken van het aan hen toegekende inspreekrecht. Dit recht is door de voorzitter van de Raad ontnomen op de argumentatie dat: Uw Raad in december een uitspraak doet over de juistheid van de stukken en dat sprake zou zijn van het betichten van schending van de integriteit door het College.

Daargelaten of de voorzitter terecht en op juiste gronden het woord heeft ontnomen, hebben wij in alle openheid getracht om de zorgen van een omvangrijke groep mensen aan de Raad als hoogste orgaan van de gemeente voor te leggen.

Naar aanleiding van het bestemmingsplan “Roompot Beach Resort Kamperland” zijn op diverse bijeenkomsten en discussies, gesprekken gevoerd met ongeruste bewoners van Noord-Beveland waarin zij hun zorgen hebben geuit. Deze zorgen richten zich vooral op:
• De balans tussen toerisme en de leefbaarheid op het eiland die doorslaat naar grootschalig toerisme;
• De impact die de uitbreiding heeft op natuur, infrastructuur, veiligheid, voorzieningen en de drukte op ons eiland;
• Het uitgangspunt van kleinschaligheid, zoals deze is opgenomen in gemeentelijke beleidsdocumenten en in alle verkiezingsprogramma’s, waaraan volledig voorbij wordt gegaan;
• De vele onduidelijkheden, onjuiste berekeningen en het gebruik maken van “eenheden” in het bestemmingsplan die het inzicht in de gevolgen en de verantwoorde besluitvorming onmogelijk doen maken;
• Het uitblijven van een reactie op en informatie geven over de vele ingediende zienswijzen;
• De constructie zoals omschreven in de intentieverklaring en de (concept) anterieure overeenkomst;
• Het “melkkoe effect” waarbij de revenuen niet worden gebruikt om de kwaliteit en leefbaarheid van het eiland te verbeteren maar naar de investeringsmaatschappij KKR in Amerika zullen vloeien;
• De negatieve invloed van het grootkapitaal op de kleinschaligheid en leefbaarheid van ons eiland.

Het moge duidelijk zijn dat de emoties die het dossier “Roompot Beach Resort Kamperland” omgeven ons intens veel zorgen baren. Inmiddels lopen de gemoederen zo hoog op dat het de aandacht heeft van de pers, radio en TV. Wij hebben een gemeenschappelijk doel: “Een leefbaar Noord-Beveland”. Als groep “Wij zijn Noord-Beveland” en daarnaast alle ondertekenaars van de petitie, staan wij te allen tijde open voor een dialoog. Dit past in onze democratie en zeker in de beginselen die ten grondslag liggen aan het “Toetsingskader Participatie” waar het gaat over bondgenootschap, gelijkwaardige interactie en vertrouwen.

Graag vernemen wij van uw Raad wanneer wij over het inspreekrecht, gelijkwaardige interactie, bondgenootschap en vertrouwen met u van gedachten kunnen wisselen.

Namens “Wij zijn Noord-Beveland” en ondertekenaars van de petitie “Stop uitbreiding Roompot”.

w.g. Mr. A.M. Faasse