Slotverklaring

Na ruim een jaar actievoeren als “Wij zijn Noord-Beveland” (WzNB), willen we enkele belangrijke punten (nogmaals) onder de aandacht brengen:


Gedurende ons actiejaar hebben we steeds gezocht naar de dialoog met het openbaar bestuur en naar de voordelen voor “het eiland” en voor de dorpelingen op het gebied van leefbaarheid, sociale en economische bijdragen en natuurbescherming. Tot op heden hebben we geen gedegen antwoorden ontvangen, zelfs niet van onze eigen volksvertegenwoordigers.


Participatie
De Gemeente stelde in 2022 een Toetsingskader Participatie vast om inwoners en ondernemers vroegtijdig bij plannen en beleid te betrekken. Echter, terwijl De Roompot nauw betrokken was bij de uitbreidingsplannen van Roompot Beach Resort, werden de inwoners niet uitgenodigd om deel te nemen aan de projectgroep, noch op andere wijze door de Gemeente betrokken.

Onze pogingen om via gesprekken met de coalitiepartijen inhoudelijk mee te denken, werden door het College beleefd maar vrijblijvend ontvangen. De reacties van de coalitiefracties waren vrij unaniem “we nemen het mee”. Regelmatig werd ingesproken en daar werd welwillend naar geluisterd overigens zonder enige vraag om verduidelijking of toelichting van de zijde van de coalitiepartijen. Verschillende raadsvergaderingen werden wegens gebrek aan onderwerpen afgelast. Daarmee lieten College en Raad, wetend dat het Roompotdossier een maatschappelijk zeer relevant dossier is, een kans liggen om met de inwoners in dialoog te gaan over dit dossier.

De zienswijzen werden door een extern bureau behandeld, dat bureau heeft zijn bevindingen eind september 2023 overhandigd aan het college. Hun rapport werd slechts vijf dagen voor de publieke presentatie openbaar gemaakt, wat onvoldoende tijd gaf voor verwerking. (wellicht teen overvloede: het extern bureau zegt niks over de inhoud van de gewijzigde documenten).

Inwoners die een zienswijze hadden ingediend kregen zelf geen brief met een direct antwoord op hun ingestuurde zienswijze thuisgestuurd, maar moesten de beantwoording van de gestuurde brief online bij elkaar zoeken aan de hand van referenties.

Dit voorstel moet nog snel voor de zomervakantie doorgedrukt worden. De termijn om in beroep te gaan zal daardoor precies in de zomerperiode vallen, wanneer veel inwoners op vakantie zijn. Is dit de participatie die de grootste coalitiepartij beloofde bij de verkiezingen? Dit zou de uitvoering van het Raadspuntenprogramma en het Toetsingskader Participatie moeten zijn? Het is eerder een grote schending van het eigen vastgestelde beleid en de band met de kiezer. Met andere woorden, dit is gewoon schijnparticipatie.

De door ons ingediende petitie werd door het College en de coalitiepartijen in twijfel getrokken, wat getuigt van onkunde, wantrouwen en minachting richting de eigen inwoners.

Goede ruimtelijke ordening
Het bestemmingsplan bevat nog steeds onduidelijke definities en bepalingen die toepassing en handhaving van de regels bemoeilijken en de belangen van inwoners en bezoekers schaden.

Bedden
Er is in tegenstelling tot wat het college aangeeft in de antwoorden, in de regels geen maximale beddencapaciteit vastgelegd. Bij de algemene bouwregels in het document staat wel dat het aantal recreatieve verblijfseenheden maximaal 1.399 bedraagt. Het begrip “eenheden” is dus niet weg uit de stukken. Daarnaast is de definitie voor een bed vastgesteld: “een bed = 1.8 m voor 1 persoon”. Baby en kinderbedden worden hierin dus niet meegeteld. Wat aan Roompot de mogelijkheid geeft om familiehuizen of kindvriendelijke eenheden aan te bieden, met een onbeperkt aantal extra bedden, mits deze korter zijn dan 1.8 meter. Daarbij is het ook onduidelijk of slaapplaatsen zoals slaapbanken wel of niet meegeteld worden in het aantal slaapplaatsen. Ook zijn meerdere delen van dit Roompot park, zoals de ligplaatsen in de haven, buiten de telling van de bedden gehouden. Deze worden in dit plan echter wel deels vervangen voor drijvende waterhuizen voor 6
personen.

Bouwhoogte
Ook is er geen duidelijkheid over het punt van waaraf de bouwhoogte gemeten moet worden. Aan dat peil is alles wat de hoogte in gaat verbonden. Zonder dit duidelijk vast te stellen kan dit tot gevolg hebben dat men duinen en gebieden ophoogt en vanaf dat punt pas bouwhoogte gaat meten, wat tot veel hogere bouwwerken kan leiden dan nu het geval is.

Appartementengebouwen voor 24 bedden kunnen bovenop een verhoging of duin geplaatst worden. Onduidelijkheid hierover is niet in het belang van de inwoners van Noord Beveland, noch van de vakantiegangers en bezoekers die komen voor rust en in dit geval het gevoel van “ruimte”. Door dit in het midden te laten ontdoet de Raad zich van een belangrijk ruimtelijk instrument. Ook is er op deze wijze geen handhaving van de maximale bouwhoogte mogelijk.

Er wordt nog steeds gerommeld met begrippen. Bijvoorbeeld met begrippen als recreatie-eenheden, bouwwerken die geen gebouw zijn enz. In een eerder bestemmingsplan voor dat gebied werd de term kampeermiddelen gebruikt om onder de werking van de bouwregelgeving c.a. uit te komen. Daarmee kon vrijwel ongelimiteerd gebouwd worden zonder bouwleges te betalen.

In de gewijzigde plannen is een strook agrarische grond voorzien. Dat wordt gezien als DE oplossing om het uitbreidingsgebied te verkleinen. De “nieuwe” bepalingen leiden evenwel – ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan – tot een forse inperking van de mogelijkheden (en daarmee zijn bedrijfsvoering) voor de betrokken boer. Deze wijziging doet op geen enkele manier recht aan diens belangen, noch voegt deze iets toe aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Deze wijziging is te kwalificeren als gerommel in de marge c.q. broddelwerk. Is dit
“vertegenwoordiging van het volk, van de kiezer”?

Duurzaamheid
Wat hebben wij als bewoners aan definities van een escortbedrijf en sexbioscoop als die wel in de stukken uitgelegd zijn, terwijl essentiële bepalingen op het gebied van duurzaamheid daar niet in zijn opgenomen? Elementen als duurzame energieopwekking en – gebruik, voorkomen van energiecongestie, het zuinig en wellicht meervoudig gebruik van drinkwater, worden niet eens vermeld in het bestemmingsplan.

De media staan vol met berichten over een verslechterende situatie op het vlak van Drinkwatervoorziening. B&W kiest er samen met de coalitiepartijen voor de kop in het zand te steken en de drinkwaterproblematiek door te schuiven naar de toekomst. Dit terwijl op dit laatste onderwerp nu ook op landelijk niveau de noodklok wordt geluid over de kwetsbaarheid
van de drinkwatervoorziening. Zijn B&W en de coalitie blind voor dergelijke maatschappelijk urgente onderwerpen? Blijkbaar wel door bijv. in de antwoorden op de technische vragen het onderwerp “drinkwater” tot “drinkwater is geen RO-zaak” te verklaren. Wat is de visie van dit College op de klimaatadaptatie en de zorg voor komende generaties? Is dit rentmeesterschap, Is dit toekomstgericht? Is dit duurzaamheid?

Omkering van het watersysteem
In de presentatie door de Roompot werd aangegeven dat het watersysteem “omgedraaid” zal worden. Dit is volstrekt in tegenspraak met de natuurkundige wetten. De betreffende rapportage staat bol van de aannames en onzekeheden. De praktijk leert dat omkering van een natuurlijk watersysteem op termijn tot grote risico’s leidt. De Hoge hoeve – in de 19e eeuw gebouwd op een fundering en bovenop een zoetwaterbel – zal op termijn verzakken door verandering van de
grondwaterloop. De toezegging om gedurende 15 jaar te monitoren is in dat licht bezien van nul en generlei waarde.

Grootte van de uitbreiding
De rekenmethodiek met betrekking tot het toegestane percentage van de uitbreiding zou in samenspraak met de Provincie worden voorgelegd aan de Landsadvocaat. Daarvan werd gaandeweg het traject afgezien onder de motivering dat de omvang van de uitbreiding kleiner is geworden. Door af te zien van dit advies door een gezaghebbende partij als de landsadvocaat omzeilt het College een relevante discussie over een juridisch juiste toepassing van de rekenmethodiek.


Jaarplaatshouders
Terwijl overal in het land en ook in de nabije omgeving, campings veranderen in parken met luxe(re) vakantieverblijven, zijn zowel B&W als de coalitiepartijen van mening dat zij een briljante oplossing hebben gevonden door een 10 jaarstermijn te bedingen voor de jaarplaatshouders. Los van het feit dat deze oplossing niets te maken heeft met goede ruimtelijke ordening – het gaat hier om een privaatrechtelijke verhouding tussen jaarplaatshouder en verhuurder – is het een illusie te denken dat zo’n afspraak lang standhoudt bij een investeerder met een waarde van 21 miljard EUR. Overal in het land worden campings opgekocht en omgezet in vakantiehuisjes. Zie ook het recente regionale persbericht over de camping Dishoek. Waarom zou dat op Noord Beveland anders zijn? Bovendien valt dit ver buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente (-raad).


Toeristenbelasting en Financiële Verantwoordelijkheid
De Roompot heeft over de jaren 2019-2022 een achterstallig bedrag van 1,4 miljoen EUR aan toeristenbelasting betaald, plus 700.000 EUR extra uit coulance. Dit roept vragen op over het politieke en ambtelijke toezicht op de financiën van de gemeente.

Team financiën heeft nooit enige aanleiding gezien om te twijfelen aan de aangifte van de Roompot. En daar ligt de kern van de zaak. Noch opeenvolgende portefeuillehouders, noch het daartoe aangestelde ambtelijk apparaat hebben ooit aanleiding gezien om ook maar enige financieel kritische opmerking te plaatsen richting de Roompot of een adequate controle uit te voeren. Daarvoor dient – in het belang van de democratie – politiek verantwoording afgelegd te worden. Zeker in het licht van de wederom erg coulante houding van B&W in de zaak van het in afwijking van de anterieure overeenkomst zelf betalen van de ingehuurde adviseurs. Voor deze betaling was geen dekking vooraf gegeven door de Raad waarmee het College wederom haar bevoegdheden te buiten is gegaan. Laat de gemeenteraad dit ongestraft
gebeuren?


Veiligheid en Brandveiligheid
De motivering voor een nieuw plan omvat ook eisen van veiligheid en brandveiligheid. Als de huidige situatie echt zo urgent was, waarom blijft de camping dan open? Dit suggereert dat de noodzaak voor verandering en uitbreiding wellicht overdreven is.

Conclusie
De gewijzigde voorstellen voldoen niet aan de criteria voor een “goede ruimtelijke ordening”. In weerwil van wat Bureau Essentie in september 2023 heeft aangegeven kunnen de voorliggende stukken qua onderbouwing, qua uitwerking en qua regelgeving niet voldoen aan elementaire eisen van een goede ruimtelijke ordening. Integendeel, problemen worden verschoven naar de toekomst.

Op basis van de voorliggende stukken kan de Raad geen verantwoorde, goed beargumenteerde beslissing nemen. Wat ooit op basis van wankelmoedige argumentatie is opgezet kan niet met dezelfde kennis/kunde tot een nieuw geheel worden gemaakt dat een redelijke toets der kritiek kan doorstaan.

De plannen zouden duurzaamheid en toekomstbestendigheid uit moeten stralen. Dat blijkt noch uit de onderliggende documenten noch uit de (bestemmingsplan-)regels.

Ook op het gebied van de participatie en zorg voor de eigen inwoners faalt de gewijzigde aanpak. Wij roepen op tot transparantie, verantwoording en daadwerkelijke participatie van de inwoners bij omgevingsplannen zoals deze.

Dit kan slechts tot een conclusie leiden: Ook de gewijzigde plannen dienen in hun huidige vorm te worden afgewezen.

WijzijnNoordBeveland

Namens dezen
A.M. Faasse