Verkiezingsbeloften: “De burger staat centraal en gericht naar de toekomst kijken.”

“De burger staat centraal en gericht naar de toekomst kijken” is één van de verkiezingsbeloftes van de onafhankelijke lokale partij van en voor alle Noord-Bevelanders (NBB). NBB wil een klankbord zijn voor lokaal welzijn, maatschappelijke zorg en zekerheid, gemeenschapszin en de kwaliteit van de leef -, woon – en werkomgeving. 

Laat dat nu de thema’s zijn die in volle omvang – eigenlijk juist niet – tot uitdrukking komen in het dossier ‘Uitbreiding Roompot’. 

NBB beloofde zich in te zetten om verdere kustbebouwing te voorkomen, om kwaliteit voor kwantiteit te stellen en burgers te betrekken bij beleids-en besluitvorming, omdat kennis zeer zeker ook bij “onze burger” aanwezig wordt geacht.

Dan is het natuurlijk vreemd dat NBB, in o.a. de beantwoording van vragen van NRC een belangrijk thema maakt van de relatie tussen de vaste standplaatshouder van de Roompot camping en Roompot Vakantieparken.

Een relatie, waar noch de politiek, noch de Raad, noch het College iets mee te maken heeft. Dit is een relatie in het private domein en ligt ver buiten de competentie en taakstelling van de gemeente (Raad en College) en politiek.

Schimmige politiek

De situatie is dat Roompot een meer dan goede deal heeft voorgelegd aan de vaste standplaatshouders, en het is dan de keus aan die standplaatshouders om er al dan niet akkoord mee te gaan.

Waarom trekt NBB zich wel het – aan haar niet toebehorende – belang van de standplaatshouders aan, en lijkt zij zeer slecht te luisteren naar de bevolking van Noord-Beveland, die GEEN uitbreiding van Roompot wil? 

Een goede ruimtelijke ordening hoort te gaan over een juiste afweging van alle betrokken belangen zoals het belang en het karakter van het eiland, verkeer, energie, natuur, water, fysieke omgeving, de sociale omgeving, de leefbaarheid en de relatie met de inwoners. Voorts dient een gemeente zich te houden aan haar eigen beleid en beloftes die via beleidsdocumenten zijn vastgelegd en gecommuniceerd.

Zoals professor Gabriël van den Brink aangaf bij de aftrap van de Pointeruitzendingen over Zeeland, zijn politici en bestuurders vrij kort nadat zij verkozen zijn, vergeten wat hun beloftes waren en voor wie zij op de raadszetel of bestuurderszetel zitten.

Foto © 2022 – JB