Is de uitbreiding Roompot Kamperland wel een zaak van Provinciale Staten?

1 december | Omroep Zeeland

In hoeverre moeten Statenleden zich bemoeien met zaken die eigenlijk de gemeenteraad aangaan? Daarover ging de discussie rondom de uitbreiding van het Roompot Beach Resort Kamperland. Vijf partijen hadden met vragen hun ongenoegen geuit over de plannen waar Roompot 29 hectare grond voor nodig heeft. Veel inwoners van Noord-Beveland zijn tegen de plannen.

Roompot wil een kwaliteitsslag maken om het resort op te knappen, en zegt daar bijna 30 hectare voor nodig te hebben. Die grond grenst aan het bestaande park. Veel Noord-Bevelanders vinden de uitbreiding te ver gaan omdat de toeristendruk op het eiland het maximum heeft bereikt. Ze vrezen dat de uitbreiding nog meer toeristen naar het eiland zal brengen. Een petitie om de uitbreiding tegen te houden werd meer dan 5.000 keer ondertekend.

Lees het artikel

Noot van de redactie van WijzijnNoordBeveland:
Het was een interessante vergadering van de commissie Ruimte van Provinciale Staten. Enkele zaken willen wij aan de orde stellen;

De SGP vraagt zich af waarom de Provincie op de stoel van de gemeenteraad zou moeten gaan zitten. Schitterende vraag natuurlijk, maar daarvan is in het geheel geen sprake. De Provincie is, zoals de gedeputeerde het terecht stelt, de hoeder van het buitengebied. “Wij controleren of plannen kloppen als het gaat over omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen”. En en ander ligt in allerlei regelingen vast. Daarmee zit de Provincie nog niet op de stoel van de gemeenteraad, doch toetst wel. Wat dan zo vreemd is: een publieke aankondiging van een bestemmingsplanwijziging is een belangrijke juridisch ijkpunt in de procedure. Terecht merkt PvdA/GL op dat die aankondiging in het geval van het uitbreidingsplan Roompot Beach Resort, op een belangrijk punt mankeerde. Dit betrof de (afwezigheid) van de mededeling dat er sprake is van een uitbreiding met 29ha, bijna een verdubbeling van de huidige camping. En dan zou daar geen controlerende c.q. corrigerende bevoegdheid van de Provincie liggen?

Het is natuurlijk fijn dat GS gaat kijken naar de juiste toepassing van ‘bedden’ in plaats van ‘eenheden’. Ook hier geldt dat we het graag zien voordat we het geloven.

Dan vermeldt Omroep Zeeland  nog dat Roompot laat weten dat zij nieuwe ruimte creëert voor ‘natuur’. Hoe zich dat verhoudt tot de daadwerkelijke situatie dat op het geheel van 32ha (bestaand) plus de 29ha uitbreiding een stuk natuur is ingetekend met een omvang van 3038,2m2 is volkomen onbegrijpelijk. Deze (zeer beperkte en overigens reeds bestaande) omvang is terug te vinden in de bij de stukken overlegde plankaart*. Is dit een marketingtruc, is hier sprake van een fundamentele vergissing of is het iets anders waardoor het verschil in afmetingen verwarring oproept?

Prachtig is ook dat Roompot zelf tot de conclusie komt dat het hanteren van ‘bedden’ in plaats van ‘eenheden’ onvoldoende zekerheid biedt en dat zij voortaan in termen van aantallen bedden gaat praten. Wat wel zeker lijkt is dat, als het begrip ‘bedden’ leidend gaat zijn, alle berekeningen die ten grondslag liggen aan de aanvraag opnieuw gedaan moeten worden, immers het gaat dan over totaal andere grootheden. Dat wordt nog spannend.

De Gedeputeerde gaf voorts in de vergadering nog aan dat naast de regulier uit te nodigen partijen ook de bevolking van Noord Beveland gehoord gaat worden in het verdere proces. Wij zijn benieuwd.

*https://wijzijnnoordbeveland.nl/2023/11/10/nieuwe-natuur-op-roompot-beach-resort/